Čtenářům je k dispozici:

– půjčování beletrie a naučné literatury pro dospělé

– půjčování beletrie a naučné literatury pro děti

– jmenný a názvový katalog na PC + veřejný internet

– meziknihovní výpůjční služba-knihy, které nejsou ve fondu, objednáme z jiných knihoven

– rezervace knih a časopisů

-výměnný fond – půjčování knih z fondu MěK Břeclav 

– besedy pro školy (po předchozí domluvě)

Jak se stát čtenářem:

Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatale na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele. Dětem do 15 let podepisuje přihlášku zákonný zástupce. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, zaměstnání a bydliště.

Služby jsou poskytovány ve výpůjčních hodinách po předložení čtenářského průkazu.

Výpůjční lhůty:

Výpůjční lhůta je zpravidla jeden měsíc. Může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.

Ceník služeb:

Roční registrační poplatek

dospělí 50,- Kč

důchodci, děti, studenti 30,- Kč

důchodci nad sedmdesát let si půjčují zdarma

Meziknihovní výpůjční služba:

U knih zapůjčených z jiných knihoven se hradí poštovné při vyřízení objednávky.

KNIHOVNÍ ŘÁD

  Městské knihovny v Kloboukách u Brna

 

V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny v Kloboukách u Brna, schválenou zastupitelstvem města usnesením čj.31-14/2006 ze dne 16.3.2006  a podle

 • 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. /knihovní zákon/ vydávám tento knihovní řád:
 1. Základní ustanovení

 Čl. 1

 Poslání a činnost knihovny

 Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a12 zákona č. 257/2001 Sb /knihovní zákon/ a je řízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby /dále jen služby/ vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

    a/ výpůjční služby

    b/ meziknihovní služby

    c/ informační služby

        ca/ informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

        cb/ informace z oblasti veřejné správy

        cc/ ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

        cd/ přístup na internet

 1. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu /dále jen KŘ/ poskytuje knihovna bezplatně.
 2. Knihovna poskytuje tyto placené služby: registrace uživatelů, reprografické služby, meziknihovní výpůjční služby. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák. č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, to znamená, že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.
 3. Veškeré finanční částky /manipulační poplatky, sankční poplatky apod./ jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu..
 4. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

    Čl. 3

  Registrace uživatele

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, zaměstnání a přesné datum narození, bydliště.
 3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
 4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

      Čl. 4

 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí sepodrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočastně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovíkovi.

      Čl. 5

  Pokyny pro využívání výpočentní techniky

 1. Uživatel je povinnen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zkázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístuplěných v Internetu.
 4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
 5. Získané informace a data /v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu/ slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat /ani v počítačové síti/, prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 1. Uživatel je povinen respekovat autorskoprávní ochranu dat /viz zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon/.

  III. Výpůjční řád

 Čl. 6

  Zpřístupňované knihovní dokumenty

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty /dále jen dokumenty/ z vlasního knihovníhofondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb a metodických pokynů NK ČR.

 Čl. 7

 Rozhodnutí o půjčování

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s vyjímkou dokumentů:

    a/ kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

    b/ které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

    c/ jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy

        /porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod./.

    d/ které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 Čl. 8

Postup při výpůjčování

 1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 2. Uživatel svým podpisem potvrdí zvlášť u dokumentů vypůjčených meziknihovní službou a zvlášť z výměnných fondů.
 3. Uživatel může požádat o rezervaci ústně.

  Čl. 9

  Výpůjční lhůty

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla jeden měsíc. Výpůjční lhůtamůže být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné     povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.
 2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 Čl. 10

 Vrácení vypůjčeného dokumentu

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, opsaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 Čl. 11

 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 50 dokumentů.
 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vrácení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
 5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
 6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulačnípoplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 Čl. 12

 Reprografické a jiné kopírovací služby

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. – autorský zákon.
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie le-li zhotovení kopie v rozporu s právnímipředpisy /porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literytury apod./.
 4. Knihovna může pro své uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet    v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
 5.                         Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řídu

 Čl. 13

Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jeho náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, aneb finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Uživatel je povinen uhradit všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 14

 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

 1. Poplatek z prodlení:

    a/ povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:

    a/ nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách /z nichž poslední je doporučený dopis městského úřadu/ následuje vymáhání právní cestou.

 1. Ztráta průkazu uživatele:

    a/ za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti  /původní nebo obnovené/ se účtuje manipulační poplatek

Čl. 15

   Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností /podleobčanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“./
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.
 3.                                           závěrečná ustanovení
 4. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
 5. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
 6. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.
 1. Přílohy Knihovního řádu
 2. Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v Kloboukách u Brna

Klobouky u Brna   dne: 3.3.2008

 Schváleno Radou města Klobouky u Brna dne 6.3.2008 usnesením  č.18/08/18RM